WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
–    Adresat:
DANIEL PAWLAK
Modła Księża 18, 62-571 Stare Miasto
admin@czyje.to

–   
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu
od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących
rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących
rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
–    Adres konsumenta(-ów)
–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.